REGULAMIN

 

 
 

TERMIN I MIEJSCE


6-7 wrzesień 2019, Wetlina.

Baza Zawodów - Wetlina 11, 38-608 Wetlina (przy budynku OSP)
 
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura zawodów, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie w późniejszym terminie.
 

TRASY I CHARAKTER ZAWODÓW


Zawody mają charakter biegów górskich. Trasy prowadzone są głównie po szlakach turystycznych na terenie BdPN i Nadleśnictwa Cisna. Część tras poprowadzona jest poza szlakami na terenie Nadleśnictwa Cisna. Trasy będą w całości oznakowane przez Organizatora – dokładne informacje
o sposobie oznaczenia podane zostaną w komunikacie technicznym.
 
W ramach Zawodów odbywać się będą 4 biegi
 
 
Formuła biegu Smerek Vertical :
 
Meta biegu mieści się na Smereku (szczyt).  Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów od startu do mety na Smereku.
 
Aby zostać sklasyfikowanym zawodnik ma obowiązek powrotu tą samą trasą oraz zameldowania się przy stoliku sędziowskim w strefie startu do godziny 22.15.
 
Limit czasu ustalony jest na Przełęczy Orłowicza (4,6km, + 460m) i wynosi 1 h 20 minut. Po tym czasie zawodnik ma obowiązek zejścia tą samą trasą oraz zameldowania się przy stoliku sędziowskim do godziny 22.15
 
Taka formuła zawodów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom oraz pewność dla organizatorów że wszyscy uczestnicy bezpiecznie zeszli z gór.
 

ZASADY UCZESTNICTWA


Ukończenie 18 roku życia, zgłoszenie się przez formularz zapisów, uiszczenie opłaty startowej, podpisanie oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność oraz klauzury rodo .
 
Wyjątkiem jest bieg Jawornik Trail, gdzie dopuszcza się udział zawodników mających w dniu zawodów ukończony 15 rok życia – warunkiem jest obecność rodzica/prawnego opiekuna przez cały czas trwania zawodów oraz podpisanie przez niego oświadczenia o zgodzie na udział nieletniego w  biegu oraz braku przeciwskazań zdrowotnych.
 

ZAPISY I OPŁATY STARTOWE


Zapisy oraz uiszczanie opłaty startowej na stronie : www.biesytrailczady.pl
 
 
Istnieje możliwość wystartowania w piątkowym Verticalu oraz jednym z sobotnich biegów. Dla takich zawodników została przewidziana obniżona opłata startowa za Smerek Vertical (cena oznaczona gwiazdką). Obowiązuje podczas równoczesnego zapisania się na obydwa biegi.
 
* Cena w pakiecie Stare Sioło Maraton/Paportna Półmaraton/Jawornik Trail + Smerek Vertical
 
** Dla uczestników zapisanych po 27.08.2019 nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego (koszulka/opaska lub chusta)
 
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury będą wystawiane w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi wpłacającego. Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy drogą elektroniczną.
 

LIMITY UCZESTNIKÓW

 
Organizator zastrzega sobie prawo do własnej dyspozycji dodatkowych miejsc oraz do przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami .
 

ZWROT WPISOWEGO


Zwrot opłaty startowej możliwy jest tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach niezależnych od uczestnika.
 
Do 07.07.2019 zwrot wynosi 75 % wniesionej opłaty.
Od 07.07- 25.08.2019 zwrot wynosi 50% wniesionej opłaty.
Po 25.08.2019 nie przysługuje zwrot wpisowego.
 

 ZMIANA DYSTANSU


Zmiana dystansu możliwa jest do dnia 25.08.2019. W przypadku wybrania tańszego biegu nie przysługuje zwrot różnicy. W przypadku wybrania droższej obowiązuje opłata według aktualnego wpisowego.
 
Zmiana dystansu jest możliwa gdy limit miejsc na dany bieg nie został wyczerpany.
 

PRZEPISANIE PAKIETU


Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe do dnia 25.08.2019 r. po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.
 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 
 
*Z dbałości o naturalne środowisko na punktach żywieniowych nie udostępniamy plastikowych kubków
 
** w zależności od panujących warunków atmosferycznych
 
Wyposażenie może być wyrywkowo kontrolowane na mecie zawodów.
Pierwszych 10 Zawodników i Zawodniczek będzie miało kontrolowane wyposażenie na mecie zawodów. 
 

PUNKTY ODŻYWCZE


Na trasie będą znajdować się punkty odżywcze (Smerek wieś, „Wietnam”) oraz nawadniania (Jawornik) według tabeli.
 
 
Wyposażenie punktów zostanie podane na stronie Organizatora
 
Dla dystansu Smerek Vertical na mecie (szczyt) przewidziana jest woda.
 

KLASYFIKACJE I NAGRODY


Prowadzona zostanie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 
Zdobywcy miejsc IV-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansach Stare Sioło Maraton, Paportna Półmaraton oraz Jawornik Trail otrzymują pamiątkowe statuetki.
 
Organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 
Zawody Smerek Vertical są równocześnie Mistrzostwami Ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Biegu Górskim.
 
Zawodnicy którzy podczas zapisów zaznaczyli opcję “uczestnik anonimowy” nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji biegu.
 

DEPOZYT


Istnieje możliwość pozostawienia depozytu w biurze zawodów.
 

ŚWIADCZENIA


-pamiątkowy medal
-numer startowy
-pomiar czasu
-koszulka (dla dystansu Stare Sioło Maraton, Paportna Półmaraton)
-opaska lub chusta (dla dystansu Jawornik Trail, Smerek Vertical)
-worek na depozyt 30l na metę
-posiłek regeneracyjny po biegu
-chip (do zwrotu na mecie)
-nagrody i statuetki dla najszybszych zawodników na poszczególnych dystansach
-ubezpieczenie NNW
-bilet wstępu do BdPN (na czas trwania rywalizacji)
 

KOMUNIKAT TECHNICZNY


Przed zawodami zostanie podany komunikat techniczny w którym będą znajdować się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów.
 
Komunikat techniczny zostanie wysłany do wszystkich zawodników na adres e-mail podany przy rejestracji oraz przedstawiony na stronie zawodów najpóźniej 5 dni przed zawodami
 

PUNKTY KONTROLNE


Na tarasie mogą znajdować się lotne punkty kontrolne.
 

BEZPIECZEŃSTWO


W przypadku kontuzji należy zgłosić ten fakt na numer alarmowy podany na odprawie technicznej.
 
Rezygnacją z dalszej rywalizacji możliwa jest tylko i wyłącznie na punktach odżywczych, zawodnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę punktu.
 
Nie ma możliwości zejścia z trasy bez poinformowania o tym Organizatora.
 
Organizator nie zapewnia transportu dla uczestników rezygnujących z biegu.
 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE


Uczestnicy zobowiązani są poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.
 
W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym.
 
Zabronione jest ściąganie, przewieszanie i niszczenie oznaczeń biegu.
 
Zabronione jest śmiecenie na trasie.
 
Pomoc osób trzecich (support) dozwolona jest tylko w obrębie punktów odżywczych. Pomoc w innych miejscach skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 
Bieg z osobą towarzyszącą nie będącą uczestnikiem biegu (zającowanie) jest niedozwolone.
 
Bieg odbywa się przy otwartym ruchu turystycznym na szlakach - należy zwracać uwagę na innych użytkowników szlaków.
 

DYSKWALIFIKACJE I KARY


Za brak jednej z rzeczy wyposażenia obowiązkowego naliczana jest kara czasowa 15 min.
 
Support poza strefą punktów odżywczych, zającowanie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 

OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE


Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja “Wolno Marzyć” 37-307 Brzóza Królewska 519, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami.
 
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
 
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, a także ITRA.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
 
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 

POSTANOWIENIA


Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany godziny startu, zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy, zatrzymania Zawodów lub odwołania Zawodów ze względu na działania siły wyższej, przez co należy rozumieć m.in., klęski żywiołowe lub inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu zawodników.
 
Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawą do zwrotu wpisowego.
 
O ewentualnych zmianach dotyczących harmonogramu zawodów lub przebiegu tras uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
 
W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 

ORGANIZATORZY


Fundacja „Wolno marzyć”
37-307 Brzóza Królewska 519
woj. podkarpackie
 
Przemek 789058934
Jurek 508575138
 
www.biesytrailczady.pl
info@biesytrailczady.pl
fb: www.facebook.pl/biesytrailczady
 
Copyright ©2019 BiesyTrailCzady, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1501482
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem